Regulaminy Rekrutacji w projekcie "Dobry Start"!

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie "Dobry Start"! dostępny jest pod  linkiem:

http://stokrotka.kafelman.com/assets/uploads/files/25/Regulamin_rekrutacji_dzieci.pdf

Regulamin rekrutacji uczestników (nauczycieli) Przedszkola Publicznego Nr 4 "Stokrotka" w Błoniu na doskonalenie zawodowe w ramach projektu "Dobry Start"!

Regulamin rekrutacji uczestników (nauczycieli)
Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu na doskonalenie zawodowe w ramach projektu: „Dobry Start” • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji nauczycieli – uczestników projektu „Dobry Start” na doskonalenie zawodowe.
 2. Udział w doskonaleniu zawodowym w ramach projektu ma na celu:
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu,
 • odbycie przez 10 nauczycieli szkoleń kwalifikacyjnych niezbędnych do prowadzenia 6 rodzajów zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 1. Rezultatami udziału w doskonaleniu zawodowym w ramach projektu będą rozwój zawodowy i osobisty uczestników projektu, zminimalizowanie deficytów rozwojowych dzieci (uczestników zajęć).

 • 2

Warunki uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym w ramach projektu

 1. Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele wychowania przedszkolnego zatrudnieni w Przedszkolu Publicznym Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu w okresie trwania projektu na podstawie umowy o pracę, którzy:
 2. oprócz kwalifikacji do pracy w przedszkolu posiadają dodatkowo wykształcenie dające uprawnienia do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (terapia pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna),
 3. mają motywację do podnoszenia kwalifikacji,
 4. są zaangażowani w pracę na rzecz przedszkola poprzez realizację projektów przedszkolnych, współpracę z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz wychowanków,
 5. deklarują wdrażanie zdobytej wiedzy podczas szkoleń w pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ciągłość zatrudnienia w okresie trwania projektu
 6. Dodatkowo oprócz kryteriów wymienionych w § 2 pkt. 1 uczestnik szkolenia musi spełnić następujące warunki:
 7. zapoznać się z treścią Regulaminu Rekrutacji,
 8. wypełnić i złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ankietę rekrutacyjną zawierającą pięć kryteriów wyboru za maksymalnie 21 punktów.
 9. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
 10. Wśród kryteriów wyboru oceniane będą:
 • zaangażowanie w życie placówki poprzez realizację projektów przedszkolnych,
 • poziom wykształcenia (kwalifikacje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
 • stopień awansu zawodowego
 • ilość szkoleń odbytych w przeciągu trzech miesięcy poprzedzających rozpoczęcie projektu
 • staż pracy w Przedszkolu Publicznym Nr 4 Stokrotka
 1. Złożyć deklarację wypełnienia obowiązków określonych w § 2 pkt. 1d regulaminu rekrutacji oraz deklarację kontynuowania pracy w Przedszkolu Publicznym Nr 4 „Stokrotka” w okresie trwania projektu
 2. W wypadku braku zobowiązania się do wypełnienia obowiązków określonych w § 2 pkt. 1d regulaminu rekrutacji wynik zbiorczy ankiety rekrutacyjnej wynosi 0.

 • 3

Szczegółowa procedura rekrutacji

 1. Organizację procesu rekrutacji przeprowadzi lider projektu, rekrutację przeprowadzi trzyosobowa komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 2. Składanie ankiet rekrutacyjnych odbędzie się w terminie od 01.04.2022 r. do 08.04.2022 r.
 3. Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w pokoju nauczycielskim, a także poprzez informację przekazywaną w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami projektu (rada pedagogiczna).
 4. Rekrutacja do projektu odbędzie się w następujących etapach:
 5. powołanie przez Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu komisji rekrutacyjnej,
 6. poinformowanie potencjalnych uczestników szkoleń o założeniach projektu oraz warunkach udziału:
 • zorganizowanie spotkania informacyjnego dla potencjalnych uczestników projektu,
 1. przeprowadzenie rekrutacji:
 • przyjmowanie i weryfikacja formalna formularzy zgłoszeniowych,
 • kwalifikacja uczestników projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru.
 1. Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria uczestnictwa:
 • zaangażowanie w ż realizację projektów przedszkolnych – ilość zrealizowanych projektów (0-5 pkt: 5 projektów – 5 pkt, 4 projekty – 4 pkt, 3 projekty – 3 pkt, 2 projekty – 2 pkt, 1 projekt - 1 pkt, 0 projektów – 0 pkt.),
 • poziom wykształcenia (kwalifikacje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 0-3 pkt: 3 studia podyplomowe - 3 pkt, 2 studia podyplomowe – 2pkt, 1 studia podyplomowe – 1 pkt, 0 studiów podyplomowych – 0 pkt),
 • stopień awansu zawodowego (0-3 pkt: stażysta 0 pkt, kontraktowy 1 pkt, mianowany 2 pkt, dyplomowany 3 pkt )
 • ilość szkoleń odbytych w przeciągu trzech miesięcy poprzedzających rozpoczęcie projektu (0-5 pkt: 5 szkoleń - 5 pkt, 4 szkolenia – 4 pkt, 3 szkolenia – 3 pkt, 2 szkolenia – 2 pkt, 1 szkolenie – 1 pkt, 0 szkoleń – 0 pkt)
 • staż pracy w Przedszkolu Publicznym Nr 4 Stokrotka (0-5 pkt. 5 lat - 5 pkt, 4 lata – 4 pkt, 3 lata – 3 pkt, 2 lata – 2 pkt, 1 rok – 1pkt, rozpoczęcie pracy - 0 pkt)
 1. W przypadku kiedy kilka osób spełnia te same kryteria selekcji, o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna.
 2. Na zakończenie procesu rekrutacji komisja:
 • stworzy listę główną uczestników szkoleń
 • stworzy listę rezerwową kandydatów, którzy spełniają wymogi uczestnictwa
  w projekcie i będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z listy głównej.
 1. Poinformowanie kandydatów o wynikach naboru nastąpi w dniu 12.04.2022 r.
 2. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzany jest protokół, który będzie dostępny w gabinecie dyrektora przedszkola, gdzie uczestnik będzie mógł zapoznać się
  z uzyskaną punktacją oraz będzie miał możliwość ewentualnego wniesienia odwołania od dokonanej oceny.

 • 4
  Procedura odwoławcza
 1. Nauczyciel/ka, ma prawo do wglądu do protokołu Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia żądania.
 2. Nauczyciel/ka ma prawo, w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do dyrektora przedszkola pisemne odwołanie od decyzji. Rozpatrzeniu poddane zostaną wyłącznie odwołania złożone w oryginale i w wyznaczonym terminie.
 3. W terminie 3 dni roboczych od daty wpływu odwołań, dokonana
  zostanie analiza zasadności odwołań oraz ponowna ocena ankiet zgłoszeniowych
  w zakresie, którym dotyczy odwołanie. W rozpatrywaniu odwołania bierze udział inna osoba niż ta, która dokonywała pierwotnej oceny.
 4. Ponowna decyzja dot. oceny ankiet przekazywana jest nauczycielowi drogą pisemną wraz z uzasadnieniem.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania nauczyciel/ka zostanie umieszczony na liście uczestników zakwalifikowanych/rezerwowych w zależności od otrzymanej przez niego liczby punktów.
 6. Od decyzji wydanej na podstawie odwołania nie przysługuje dalsze odwołanie.

 • 5
  Postanowienia końcowe
 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora.