Procedura COVID - Pobyt dzieci w przedszkolu wrzesień 2021

Dzrodzy Rodzice

Prosimy o zapoznanie się z procedurą organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii COVID 19

W związku z sytuacją epidemiczną, koniecznością przestrzegania wymogów sanitarnych dyktowanych przepisami prawa w celu zapewnienia Państwa dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,  od 1 września przyprowadzamy dzieci w godz od 7.00 do 8.15, odbieramy do 16.30. W pozostałym czasie pracy przedszkola, przeprowadzane będą czynności wynikające z reżimu sanitarnego (sprzątanie, dezynefkcja szatni po godz 8.15 oraz 16.30)

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i przestrzeganie zasad ujętych w procedurze

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w czasie zagrożenia COVID-19

 

Podstawa prawna: 

 • Rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045).
 • Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 z dnia 5 sierpnia 2020r.
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r .dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Procedurę opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków przebywania dziecka na terenie przedszkola w okresie pandemii
 2. Do przestrzegania procedury zobowiązani są dzieci, rodzice/prawni opiekunowie, pracownicy przedszkola

§ 2 Pobyt dziecka w przedszkolu/rodzice/prawni opiekunowie

 1. Przy wejściu do budynku przedszkola zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego Wszystkim wchodzącym do budynku przedszkola umożliwia się korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk
 2. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
 3. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci korzystają z przestrzeni wspólnej przedszkola na następujących zasadach:
 5. a) Dopuszcza się możliwość korzystania przez rodzica z przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi oraz pracowników przedszkola min. 1,5 m
 6. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, personel opiekujący się dzieckiem dokonuje w ciągu dnia pomiaru temperatury. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, rodzic zostaje powiadomiony o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka
 7. Dziecko manifestujące objawy choroby zostanie odizolowane w specjalnie wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób w oczekiwaniu na odbiór przez rodzica
 8. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o chorobie zakaźnej ich dziecka.
 9. W czasie pobytu w budynku, dzieci przebywają w swoich salach.
 10. Do grupy w miarę możliwości przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 11. Przybory dzieci takie jak kredki, flamastry, nożyczki, kleje, przechowywane są w indywidualnych szafkach dzieci
 12. Dzieci nie zabierają ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować , aby dzieci nie udostępniały swoich przedmiotów innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o ich regularne czyszczenie.
 13. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do przedszkola, po powrocie z placu zabaw należy bezzwłocznie umyć ręce, przed posiłkiem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa, ust.
 14. Z sali, w której przebywa grupa usunięte zostają przedmioty, których nie da się skutecznie prać czy dezynfekować. Zabawki oraz przybory wykorzystywane np. do zajęć gimnastycznych należy zdezynfekować po skończonych zajęciach.
 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć ruchowych, ogranicza się  ćwiczenia i gry kontaktowe
 16. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci oraz części wspólne: korytarze, łazienka, szatnia, należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a także w razie potrzeby w czasie zajęć.
 17. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich
 18. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu
 19. Ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (tylko osoby zdrowe, osłona ust i nosa, dezynfekowanie rąk lub użycie rękawiczek, wyznaczony obszar)
 20. Wprowadza się system komunikacji z opiekunami dziecka w oparciu o techniki komunikacji na odległość
 21. Wprowadza się organizację pracy umożliwiającą zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie placówki , szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczającą gromadzenie się dzieci w jednym miejscu poprzez różne godziny pobytu dzieci w szatni i placu zabaw.

 

 • 4 Pracownicy przedszkola
 1. Dyrektor
 2. a) Dyrektor opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania placówki w czasie pandemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa
 3. b) Dyrektor przedszkola informuje rodziców/opiekunów dziecka o przypadku wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej.
 4. c) Na czas pandemii dyrektor ogranicza przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)
 5. d) Dyrektor umieszcza na terenie przedszkola w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk-instrukcje
 6. e) Dyrektor zapewnia zaopatrzenie pracowników kuchni w środki do dezynfekcji powierzchni i sprzętów.
 7. f) Dyrektor w razie konieczności zapewnia pracownikom przedszkola środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, fartuchy z długim rękawem (do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji)
 8. g) W sytuacji gdy dyrektor nie może zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na przedszkolnym placu zabaw, ma prawo oznaczyć go taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
 9. h) Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

i)Dyrektor umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

 1. Nauczyciel
 2. a) Nauczyciel ma obowiązek wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę, podczas gdy grupa opuszcza salę, przed i po zajęciach, a w razie potrzeby także w czasie zajęć i zabaw.
 3. b) Nauczyciel ma obowiązek usunąć przedmioty i sprzęt, którego nie można skutecznie uprać i dezynfekować (np. pluszowe zabawki, drewniane klocki, drewniane zabawki, książeczki, dywan) przed powrotem dzieci do przedszkola

c)Nauczyciel ma obowiązek zachować dystans społeczny między innymi pracownikami, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m

 1. d) Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że nie jest ono zdrowe.

e)Nauczyciel Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

 1. f) Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu
 2. g) Nauczyciel ma obowiązek poinformować rodziców/opiekunów dziecka o przypadku wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej.
 3. h) Na czas pandemii nauczyciel nie może organizować wyjść poza teren przedszkola (np. na spacer do parku)
 4. i) W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel dba o to aby dzieci zachowywały odpowiednią odległość.
 5. j) Nauczyciel ma obowiązek organizowania pobytu dzieci na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, wyłącznie przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości oraz zmianowości grup.
 6. k) Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby nauczyciel ma obowiązek odizolować je w odrębne pomieszczenie lub wyznaczone miejsce z zapewnieniem minimum 2 m odległości innych osób i powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola
 7. l) Nauczyciel w rozmowie telefonicznej z rodzicem/opiekunem ma obowiązek udzielenia informacji o niepokojących objawach choroby oraz formach dotychczas udzielonej pomocy.

ł) Nauczyciel ma obowiązek regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz je dezynfekować

 1. m) Nauczyciel regularnie prowadzi z dziećmi pogawędki na temat przestrzegania zasad higieny, organizuje pokazy właściwego mycia rąk, pilnuje aby dzieci myły ręce wodą z mydłem po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
 2. n) Preferowany kontakt nauczyciela z rodzicami/opiekunami dzieci: telefoniczny, e-mail

 

 

 1. Woźna oddziałowa
 2. a) Woźna oddziałowa ma obowiązek dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie , w tym rodzice dzieci wchodzące do przedszkola dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne , miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania
 3. b) Woźna oddziałowa ma obowiązek wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę, podczas gdy grupa opuszcza salę, przed i po zajęciach, a w razie potrzeby także w czasie zajęć i zabaw.
 4. c) Woźna oddziałowa na bieżąco dba o czystość oraz dezynfekcję zabawek, urządzeń, miejsc, w których przebywały dzieci i pracownicy: sale, jadalnie, łazienki, kuchnia, szatnie, korytarze, place zabaw, ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji .
 5. d) Woźna oddziałowa na bieżąco dba o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu
 6. e) Woźna oddziałowa podczas pobytu na terenie placówki często dezynfekuje ręce preparatami zawierającymi alkohol lub myje ręce wodą i mydłem oraz pilnuje, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety
 7. f) Woźna oddziałowa ma obowiązek usunąć przedmioty i sprzęt, którego nie można skutecznie uprać i dezynfekować (np. pluszowe zabawki, drewniane klocki, drewniane zabawki, książeczki, dywan) przed powrotem dzieci do przedszkola
 8. g) Woźna oddziałowa przestrzega zasady ograniczenia kontaktu wyłącznie do osób, z którymi bezpośredni kontakt jest nieunikniony
 9. h) Osoba odpowiedzialna za odbiór dziecka od rodzica ma obowiązek zmierzenia temperatury. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 10. i) Woźna oddziałowa, po skończonym posiłku przez dzieci na jadalni, dokonuje dezynfekcji blatów stołów.
 11. j) Woźna oddziałowa unika większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu
 12. k) Woźna oddziałowa zachowuje odpowiednią odległość od innych pracowników, rodziców/opiekunów, dzieci
 13. Pomoc nauczyciela
 14. a) Pomoc nauczyciela ma obowiązek usunąć przedmioty i sprzęt, którego nie można skutecznie uprać i dezynfekować (np. pluszowe zabawki, drewniane klocki, drewniane zabawki, książeczki, dywan) przed powrotem dzieci do przedszkola
 15. b) Pomoc nauczyciela przestrzega zasady ograniczenia kontaktu wyłącznie do osób, z którymi bezpośredni kontakt jest nieunikniony
 16. c) Pomoc nauczyciela w czasie pobytu na terenie placówki często dezynfekuje ręce preparatami zawierającymi alkohol lub myje ręce wodą i mydłem oraz pilnuje, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkoli, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety
 17. d) Pomoc nauczyciela zachowuje odpowiednią odległość od innych pracowników, rodziców/opiekunów, dzieci. Dopuszcza się sytuacje jedynie, w których bliski kontakt jest koniecznością np. z powodu prac pielęgnacyjnych, jednak wtedy pracownik powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.
 18. e) Pomoc nauczyciela ma obowiązek wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę, podczas gdy grupa opuszcza salę, przed i po zajęciach, a w razie potrzeby także w czasie zajęć i zabaw.
 19. f) Pomoc nauczyciela unika większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu

 

 1. Pracownik administracyjny
 2. a) prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych , ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.
 3. b) Ogranicza kontakt wyłącznie do osób, z który bezpośredni kontakt jest nieunikniony
 4. c) W czasie pobytu na terenie placówki często dezynfekuje ręce preparatami zawierającymi alkohol lub myje ręce wodą i mydłem
 5. d) Zachowuje odpowiednią odległość od innych pracowników, rodziców/opiekunów, dzieci.
 6. e) Unika większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu
 7. f) Podczas wykonywania pracy korzysta ze środków ochrony osobistej: maseczek, rękawiczek i płynów do dezynfekcji rąk
 8. g) Kontakt z rodzicami i osobami z zewnątrz nawiązuje przez odpowiednio zabezpieczone okno
 9. h) Zachowuje odpowiednie bezpieczeństwo podczas przyjmowania pieniędzy, dokumentów, korespondencji, przesyłek

 

 1. Pracownicy kuchni
 2. a) Ograniczają kontakt wyłącznie do osób, z którymi bezpośredni kontakt jest nieunikniony
 3. b) Mają obowiązek utrzymywania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowiska pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 4. c) Pracownicy kuchni wielorazowe naczynia i sztućce myją w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60 oC lub je wyparzają

d)W czasie pobytu na terenie placówki często dezynfekuja ręce preparatami zawierającymi alkohol lub myje ręce wodą i mydłem

 1. e) Zachowują odpowiednią odległość od innych pracowników
 2. f) Unikają większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu

 

 • 5 Postępowanie w przypadku podejrzenia

zakażenia u personelu przedszkola

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pracownik nie powinien przychodzić do pracy , powinien zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziale zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112i poinformować, że może być zakażony koronawirusem
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażeniem koronawirusa należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, odizolować do wyznaczonego pomieszczenia lub wydzielonego obszaru, powiadomić powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci
 4. Następnie ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na str. Gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik , należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
 6. W przypadku pojawienia się wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.