Wniosek o zorganizowanie zajęć (Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zawieszeniu zajęć)

Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu

 

Na podstawie & 2 ust.4 pkt (1lub 2 a-k) Rozporządzenia z dnia 26 marca 2021r. W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wnoszę o objęcie mojego dziecka:

............................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka/grupa)

zajęciami w przedszkolu. Jednocześnie oświadczam iż jestem rodzicem* :

 • dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 • zatrudnionym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

 • realizującym zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 • realizującym zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 • pełniącym służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 • wykonującym działania ratownicze,

 • zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

 • zatrudnionym w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • zatrudnionym w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 • zatrudnionym w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 • zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizującym zadania na terenie tych jednostek

* właściwe podkreślić

 

 

....................................................

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)