Zawieszenie zajęć w przedszkolach do 18 kwietnia 2021

Zawieszenie zajęć w przedszkolach do 18 kwietnia 2021

 

W związku z informacją podaną przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 07.04.2021 oraz opublikowanym 27.03.2021r. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 18.04.2021 ograniczone zostaje funkcjonowanie przedszkoli na obszarze całego kraju.

Zajęcia w przedszkolach będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie ustalonej przez wychowawców grup. Jednocześnie informujemy iż przedszkole organizuje zajęcia stacjonarne na wniosek rodziców dzieci, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 • wykonują działania ratownicze,

 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek ,

  oraz na wniosek :

 • rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

   

Wnioski (załącznik nr 1) można kierować na adres mailowy stokrotka4dyrektor@wp.pl po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 501834131

 

Informacje organizacyjne:

 • W przypadku małej ilości złożonych wniosków, przedszkole dopuszcza możliwość organizowania żywienia dla dzieci w formie cateringu

 • Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą realizowane stacjonarnie w grupie łączonej. Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne będą prowadzone stacjonarnie.