Statut

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 „STOKROTKA” W BŁONIU

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu;

2) Statucie – należy przez to rozumieć statut Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu;

3) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu

4) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu;

§2

1. Przedszkole Publiczne Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu, zwane dalej „przedszkolem”, jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa. Przedszkole Publiczne Nr 4 „Stokrotka” jest publicznym przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi

2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Błoniu przy ul. Grodziskiej 15

3. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Publiczne Nr 4 „Stokrotka”

ul. Grodziska 15

05-870 Błonie

tel. 022 725 32 50

4. Przedszkole jest placówką publiczna, która:

1) prowadzi bezpłatnie proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się w zakresie realizacji podstawy programowej;

2) przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego;

5. Przedszkole działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe i rozporządzeń do tej ustawy;

2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. 2016 poz. 1379);

3) Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 roku (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zmianami);

4) właściwych uchwał Rady Miejskiej w Błoniu i zarządzeń Burmistrza Błonia;

5) niniejszego statutu.§3

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miejski w Błoniu z siedzibą mieszczącą się przy ul Rynek 6, 05-870 Błonie.

2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty, którego siedziba mieści się pod adresem Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa§ 4

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośredni z

budżetu Gminy Błonie, a uzyskane wpływy odprowadza do kasy Urzędu Miejskiego w

Błoniu.

2. Obsługę administracyjno-finansową (lub tylko finansową) przedszkola

prowadzi Wydział Finansowy przy Urzędzie Gminy Błonie

3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o

gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

4. Przedszkole używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści: Przedszkole

Publiczne nr 4 „Stokrotka” ul Grodziska 15 O5-870 Błonie tel 022 7253250

NIP 529-12-89-047 regon 013005958. Pieczątka przedszkola jest przechowywana w

sekretariacie placówki w sejfie.

4. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następujących skróconych nazw

Przedszkola PP-4

5. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej i

przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Przedszkole Publiczne Nr 4 posługuje się logo na tablicach urzędowych.

§ 5

1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

2. Przedszkole zapewnia wyżywienie.

3. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1) śniadanie;

2) II śniadanie;

3) obiad;

4) podwieczorek.

4. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami

żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

5. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent przedszkola w uzgodnieniu z Radą

Rodziców, a zatwierdza dyrektor.

6. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z kilkudniowym

wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej przedszkola oraz w formie

papierowej na tablicy ogłoszeń w placówce.

7. Na wniosek rodziców, poparty zaleceniem lekarza przedszkole przygotowuje posiłki dla

dzieci z dietami żywieniowymi.

8. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez

dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do

audycji, widowiska, przedstawienia przedszkolnego, zajęć otwartych lub inne

rozpatrywane indywidualnie. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor z

przewodniczącym rady rodziców zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Budynek i teren przedszkola objęty jest nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań

regulują odrębne przepisy.Rozdział 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt 3 i 4 Prawa oświatowego, statut przedszkola zawiera;

3) cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

4) sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

§6

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania

przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno-wychowawcze.

2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości

umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.

3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w

aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

1) pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;

2) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;

3) organizowanie na życzenie rodziców nauki religii;

4) udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;

6) umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

7) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym.

§7.

1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym,

przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na

rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a

także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników

środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.

3. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby

rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.

4. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze

emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.

5. Nauczyciele prowadzą karty obserwacji dla każdego dziecka, a dla dzieci realizujących

roczne przygotowanie przedszkole do szkoły prowadzą również karty diagnozy nauczycielskiej

6. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz

diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje

pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego

nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

8. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w przedszkolu określają odrębne przepisy.

9. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy

psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu

problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności

wychowawczych.

10. Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających

nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz

rozwijania ich umiejętności.§8

1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie

kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów. Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;

3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne.

3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością,

określają odrębne przepisy.

§9

1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę

w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają

z nauki i opieki na warunkach i zasadach obowiązujących w placówce.

2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze

środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych

związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym

związanych z kształceniem za granicą.

§10.

1. Przedszkole organizuje zajęcia religii według następujących zasad:

1) Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica

w formie pisemnego oświadczenia.

2) Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym

roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.

3) Zajęcia religii prowadzą wykwalifikowani pedagodzy.

§11  1. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe.

  2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym przedszkole.

  3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

  4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

  5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.

  6. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe, poza opłatą stałą.

 

§12

 

1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych

i niekierowanych a także swobodnych zabaw dzieci.

2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

7) preorientację zawodową, która ma na celu zapoznanie z zawodami oraz pobudzanie
i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

3. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję

doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka;

3) dyrektor przedszkola wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w formie pisemnej do 30 kwietnia. Wzór informacji określają odrębne przepisy.

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

4) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej, zdrowotne.

4. Zasady udzielania w przedszkolu pomocy medycznej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt 8 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera także organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami.§13

1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.§ 14

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje go na

zewnątrz.

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych

przepisach dla:

1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

4) dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez Urząd Miejski w Błoniu

5) przewodniczącego rady pedagogicznej

6) organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące

obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

4. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji

przypisanych jej zadań.

5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane

na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

6. W przedszkolu nie przewidziano etatowej funkcji zastępcy dyrektora.

7. Funkcję społecznego zastępcy dyrektora pełni przedstawiciel rady pedagogicznej

wybierany na sierpniowej naradzie wśród pracowników przedszkola .

8. Społeczny zastępca pełni funkcję dyrektora w przypadku jego nieobecności oraz przejmuje wyznaczony zakres obowiązków ( tzw. delegowane uprawnienia) ustalany na początku każdego roku szkolnego na pierwszej radzie pedagogicznej.

9. Kadencja społecznego zastępcy trwa rok i może być przedłużana danej nauczycielowi na czas nieokreślony zgodnie z uchwała rady pedagogicznej.

10. Informacja dotycząca wyboru społecznego zastępcy dyrektora jest przekazana do organu prowadzącego w celu opiniowania.

§ 15

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji

statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.

3. Rada pedagogiczna działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycielskie.

4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty Rada Pedagogiczna realizuje swoje kompetencje na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną,

5. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola

Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu”, który określa:

1) jej skład i strukturę;

2) cele, zadania i kompetencje;

3) prawa i obowiązki;

4) organizację pracy, w tym organizację zebrań ogółu i zebrań zespołów uwzględniając sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

5) tryb podejmowania uchwał;

6) sposób dokumentowania działalności i posiedzeń rady i zespołów;

7) wykaz stałych i doraźnie powoływanych do określonych zadań zespołów nauczycielskich

5. Rada pedagogiczna realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

6. Rada pedagogiczna wyraża swoją wolę w formie uchwał.

§16

1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców

w danym roku szkolnym.

2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców.

3. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób

przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego

Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu”. Rada Rodziców działa na podstawie „Regulaminu Rady

Rodziców”

4. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich

działaniach przedszkola.

5. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.

6. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.

§ 17

1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

4. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów

kolegialnych przedszkola.

§ 18

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów

jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą

wyłącznie członkowie tych organów.

2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze

stron konfliktu.

3. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez

organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.

4. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor

zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 5,6,7, 10,11 Prawa oświatowego statut zawiera:

5) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem;

6) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

7) formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami;

10) czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – z radą rodziców;

11) zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący;

§ 19

1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację roku szkolnego z uwzględnieniem danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego podjętych w innym trybie. Organizację roku szkolnego na dany rok szkolny zatwierdza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań

do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;

2) Przedszkole może organizować krajoznawstwo i turystykę.

3) Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w formie:

a) wycieczek przedmiotowych – związanych z realizacją programu wychowania przedszkolnego;

b) krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od dzieci przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.

c)Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. Wycieczki mogą być jednodniowe, na terenie kraju.

d) Wycieczkę organizowaną przez przedszkole zgłasza się dyrektorowi na druku „Karta wycieczki” zgodnie ze wzorem określonym w odrębnych przepisach.

4) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.

3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

5. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola.